P. falciparum, trophozoite, Diff-Quik stain, 1000X, Guinea, M/2, 1997.6
Weon-Gyu Kho
CLOSE